ZVLÁDANIE NÁROČNÝCH SITUÁCIÍ A STRESU

 

Kurz „Zvládanie náročných situácií a stresu“ je určený všetkým, ktorí sa v sociálnom
kontakte na pracovisku dostávajú do stresových a záťažových situácií. Stresové faktory
ovplyvňujú efektivitu práce, zdravie, vzťahy. Významnou mierou pôsobia aj na komunikáciu
a vzťahy na pracovisku. Kurz ukazuje, ako pracovať so stresom, učí spôsoby, ako
identifikovať faktory stresu a prináša techniky na zvládanie náročných situácií a stresu.

Ciele kurzu:
 Naučiť sa zvládnuť záťažové situácie a stres tvorivým prístupom k problémom.
 Spoznať dôsledky stresu, zvládnuť negatívne emócie, ktoré stres sprevádzajú.
 Získať schopnosti udržať dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť.
 Neutralizovať stres a napätie v práci aj osobnom živote.
 Naučiť sa ako šetriť a budovať veľké množstvo energie.
 Naučiť sa proaktívne metódy zvládania stresu.
 Naučiť sa žiť spokojný, šťastný, produktívny a tvorivý život.
 Osvojiť si praktické tipy a riešenia na well-being a zlepšenie kvality života.

Obsah kurzu:
Definícia a podstata stresu, náročných a záťažových situácií
 Stresové a záťažové situácie, spôsoby ich zvládania:
 vymedzenie pojmu stres, činitele vyvolávajúce stres a záťaž,
 dôsledky pôsobenia, zvládanie stresových a záťažových situácií,
 coping, copingove stratégie,
 syndróm vyhorenia,
 faktory stresu, symptómy stresu,
 pracovný stres,
 techniky zvládania stresu, metódy relaxácie.
 Zvládanie stresu a zmeny životných návykov a postojov:
 Čo je to stres a záťaž.
 Ako jednať v stresových a záťažových situáciách.
 Aké sú základné fyziologické a psychické prejavy stresu.
 Čo je vyhorenie a kedy nám hrozí.
 Čo je psychohygiena a aký je jej význam pri zvládaní stresových situácií.
 Ako predchádzať stresu formou prevencie.
 Ako zvládať konfliktné situácie na pracovisku.
 Ako zlepšiť atmosféru na pracovisku.
 Relaxačné a protistresové techniky – nácvik pre prax
 Uvoľnenie napätia, prehĺbenie dýchania a navodenie pravidelného vnútorného rytmu
organizmu vedie k celkovej telesnej a duševnej regenerácii.

Lektor:
doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA
Pôsobí ako docentka na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove. Od roku
2011 bola vymenovaná do funkcie vedúcej Katedry manažérskej psychológie FM PU v
Prešove. V rámci pedagogickej činnosti vykonáva výučbu viacerých predmetov, napr.:
Organizačné správanie; Sociálna psychológia; Coaching; Koučing v obchode; Zvládanie
náročných situácií v manažmente ľudských zdrojov; Obchodná psychológia a obchodné
správanie a iné. Venuje sa tiež lektorskej činnosti, realizácii vzdelávania, tréningov
komunikačných zručností, asertivity a asertívnej komunikácie, riešenia konfliktov, zvládania
stresu, chronickej únave, syndrómu vyhorenia a záťažovým situáciám. Realizuje individuálne
aj skupinové koučovacie stretnutia ako podporu rozvoja ľudských zdrojov v praxi. Je
absolventkou modulov Akadémie koučovania HQ Team: „Cesty ku koučovaniu“, „Koučovací
rozhovor“,“ Transformačné koučovanie“, Brief Coaching, Koučovanie s mentálnymi
mapami a Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne. Má bohatú vedeckú a publikačnú
činnosť zameranú na sociálne javy, ako je napr. sociálna, emocionálna inteligencia,
stres, coping, koučing, leadership, manažérske kompetencie, ktorým sa venuje v kontexte
manažérskej práce. Je autorkou, resp. spoluautorkou domácich a zahraničných monografií,
vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov, vedeckých domácich a zahraničných
článkov. Je tiež metodikom a lektorom štúdia pre Univerzitu tretieho veku CCKV PU
v Prešove, ako aj štúdia Executive Master of Business Administration, Warsaw Management
University.

Cena: 590€ bez DPH (708€ s DPH)

Poznámka k cene: 2 dňový kurz, cena zahŕňa školné a občerstvenie

Termíny:

V prípade Vášho individuálneho záujmu nás kontaktujte mailovou poštou alebo telefonicky a prispôsobte si cenu a termín „eXclusívne“ podľa Vašich predstáv.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky alebo mailovou formou.