ZÁKLADY KOUČOVANIA V MANAŽMENTE

Kurz „Základy koučovania v manažmente“ je určený všetkým, ktorí pôsobia v oblasti
manažmentu a biznisu, riadiacim pracovníkom a pre každého, kto pracuje s ľuďmi a bude mu
užitočné vedieť viesť koučovacie rozhovory s jednotlivcami.
Ciele kurzu:
 Spoznať, čo je koučing a ako ho využívať.
 Zistiť, čo je koučovací štýl a ako sa využíva v manažmente.
 Naučiť sa aktívne počúvať a dávať spätnú väzbu pri rozhovore.
 Naučiť sa viesť základný koučovací rozhovor s využitím metód v koučingu.
 Využívať koučovací prístup v praxi.
 Budovať koučovacie zručnosti jednotlivcov.

Obsah kurzu:
Definícia a podstata koučovania
 Čo je koučovanie:
 podstata koučovania a vzťahu s koučovaným,
 čím sa koučovanie odlišuje od mentoringu, trénerstva, konzultantstva, psychoterapie,
 etika a profesionálne štandardy koučovania, etický kódex,
 ciele, princípy a predpoklady koučovania
Kľúčové kompetencie kouča
 Zameranie na 8 kľúčových kompetencií kouča v súlade s nastavením International Coaching
Federation (ICF) a SAKO.
Proces koučovania
 Základná štruktúra koučovacieho rozhovoru
 začiatok a podmienky spolupráce, ciele spolupráce,
 stanovenie a formulovanie cieľa,
 základné koučovacie techniky a nástroje
 Metódy koučovania v manažmente
 koleso rovnováhy a integrácia hodnôt, ich vplyv na angažovanosť manažérov,
 koučovanie a koučovací manažérsky štýl,
 rozdiely koučovania a koučovacieho manažérskeho prístupu,
 uplatnenie koučovania a koučovacieho manažérskeho štýlu v manažmente,
 prínosy, výhody koučovania v manažmente.
Koučing je určený predovšetkým lídrom, pre ktorých je jedným z najmocnejších nástrojov
rozvoja ich potenciálu. 

Lektor:
doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA
Pôsobí ako docentka na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove. Od roku
2011 bola vymenovaná do funkcie vedúcej Katedry manažérskej psychológie FM PU v
Prešove. V rámci pedagogickej činnosti vykonáva výučbu viacerých predmetov, napr.:
Organizačné správanie; Sociálna psychológia; Coaching; Koučing v obchode; Zvládanie
náročných situácií v manažmente ľudských zdrojov; Obchodná psychológia a obchodné
správanie a iné. Venuje sa tiež lektorskej činnosti, realizácii vzdelávania, tréningov
komunikačných zručností, asertivity a asertívnej komunikácie, riešenia konfliktov, zvládania
stresu, chronickej únave, syndrómu vyhorenia a záťažovým situáciám. Realizuje individuálne
aj skupinové koučovacie stretnutia ako podporu rozvoja ľudských zdrojov v praxi. Je
absolventkou modulov Akadémie koučovania HQ Team: „Cesty ku koučovaniu“, „Koučovací
rozhovor“,“ Transformačné koučovanie“, Brief Coaching, Koučovanie s mentálnymi
mapami a Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne. Má bohatú vedeckú a publikačnú
činnosť zameranú na sociálne javy, ako je napr. sociálna, emocionálna inteligencia,
stres, coping, koučing, leadership, manažérske kompetencie, ktorým sa venuje v kontexte
manažérskej práce. Je autorkou, resp. spoluautorkou domácich a zahraničných monografií,
vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov, vedeckých domácich a zahraničných
článkov. Je tiež metodikom a lektorom štúdia pre Univerzitu tretieho veku CCKV PU
v Prešove, ako aj štúdia Executive Master of Business Administration, Warsaw Management
University.

Cena: 590€ bez DPH (708€ s DPH)

Poznámka k cene: 2 dňový kurz, cena zahŕňa školné a občerstvenie

Termíny:

V prípade Vášho individuálneho záujmu nás kontaktujte mailovou poštou alebo telefonicky a prispôsobte si cenu a termín „eXclusívne“ podľa Vašich predstáv.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky alebo mailovou formou.