MÄKKÉ ZRUČNOSTI (SOFT SKILLS)

Kurz „Mäkké zručnosti (soft skills)“ je určený tým, ktorí si chcú osvojiť medziľudské
zručnosti, ktoré spadajú do mnohých oblastí pracovného života. Zahŕňajú napríklad
komunikáciu, empatiu, motiváciu, vedenie, riešenie konfliktov, ktoré sa účastníci naučia
efektívne využívať v praxi. Prináša im to pocit kompetentnosti a zodpovednosti. Zdokonalené
zručnosti vedú ku vyššiemu výkonu a k celkovej spokojnosti. Kurz je vedený interaktívne
prostredníctvom zážitku rôznych situácií, kde môžu účastníci dané schopnosti využiť.
Ciele kurzu:
 Zvýšiť úroveň komunikačných zručností v oblasti písomnej aj ústnej, schopnosť identifikovať
chyby v komunikácii.
 Predchádzať nedorozumeniam a rozpoznať neverbálnu komunikáciu.
 Prehĺbiť úroveň empatie a využívať prvky empatickej komunikácie.
 Porozumieť lepšie svojmu správaniu a správaniu ostatných členov pracovného tímu.
 Zoznámiť sa so základnými prístupmi k motivácii zamestnancov.
 Vyskúšať si rôzne spôsoby vedenia zamestnancov, získať schopnosť určiť, aký spôsob
vedenia je vhodný pre určitú situáciu.
 Naučiť sa, ako efektívne riešiť konfliktné situácie na pracovisku a ako ich využiť pre
pozitívnu zmenu.
Obsah kurzu:
Komunikácia
 vymedzenie komunikačného procesu, druhy komunikácie,
 manažérska komunikácia,
 komunikačné prostriedky a formy,
 komunikačné taktiky.
Emocionálna a sociálna inteligencia
 príbuzné oblasti poznania: emocionálna a sociálna inteligencia,
 osobnostný a psychometrický prístup,
 meranie,
 emocionálna a sociálna inteligencia ako manažérska kompetencia.
Motivácia
 sociálna motivácia, zdroje motivácie,
 motivačné činitele,
 typy motivácie,
 stimulačné prostriedky.
Vedenie a vodcovstvo
 štýly vedenia a ich efektivita,
 prediktory úspechu v manažmente podniku,
 teórie vodcovstva, charizmatické vodcovstvo.

Sociálny konflikt
 vymedzenie konfliktu,
 dynamika sociálneho konfliktu,
 riešenie sociálneho konfliktu.
Lektor:
doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA
Pôsobí ako docentka na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove. Od roku
2011 bola vymenovaná do funkcie vedúcej Katedry manažérskej psychológie FM PU v
Prešove. V rámci pedagogickej činnosti vykonáva výučbu viacerých predmetov, napr.:
Organizačné správanie; Sociálna psychológia; Coaching; Koučing v obchode; Zvládanie
náročných situácií v manažmente ľudských zdrojov; Obchodná psychológia a obchodné
správanie a iné. Venuje sa tiež lektorskej činnosti, realizácii vzdelávania, tréningov
komunikačných zručností, asertivity a asertívnej komunikácie, riešenia konfliktov, zvládania
stresu, chronickej únave, syndrómu vyhorenia a záťažovým situáciám. Realizuje individuálne
aj skupinové koučovacie stretnutia ako podporu rozvoja ľudských zdrojov v praxi. Je
absolventkou modulov Akadémie koučovania HQ Team: „Cesty ku koučovaniu“, „Koučovací
rozhovor“,“ Transformačné koučovanie“, Brief Coaching, Koučovanie s mentálnymi
mapami a Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne. Má bohatú vedeckú a publikačnú
činnosť zameranú na sociálne javy, ako je napr. sociálna, emocionálna inteligencia,
stres, coping, koučing, leadership, manažérske kompetencie, ktorým sa venuje v kontexte
manažérskej práce. Je autorkou, resp. spoluautorkou domácich a zahraničných monografií,
vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov, vedeckých domácich a zahraničných
článkov. Je tiež metodikom a lektorom štúdia pre Univerzitu tretieho veku CCKV PU
v Prešove, ako aj štúdia Executive Master of Business Administration, Warsaw Management
University.

Cena: 590€ bez DPH (708€ s DPH)

Poznámka k cene: 2 dňový kurz, cena zahŕňa školné a občerstvenie

Termíny:

V prípade Vášho individuálneho záujmu nás kontaktujte mailovou poštou alebo telefonicky a prispôsobte si cenu a termín „eXclusívne“ podľa Vašich predstáv.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky alebo mailovou formou.