ASERTIVITA A ASERTÍVNE SPRÁVANIE

Kurz „Asertivita a asertívne správanie“ je určený všetkým, ktorí sa v sociálnom kontakte na pracovisku dostávajú do situácií, kedy potrebujú priamo a primerane vyjadriť svoje myšlienky, názory, pocity nielen pozitívne, ale aj negatívne takým spôsobom, aby neboli porušené ich práva, ako aj práva iných. Rovnováhu medzi vzťahmi a cieľmi pracovného tímu je možné dosiahnuť vďaka súboru praktík, ktorým je v kurze venovaná pozornosť.

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa zvládnuť asertívny spôsob komunikácie, ktorý pomáha účinne presadzovať ciele organizácie a podporuje budovanie priamej a priaznivej atmosféry na pracovisku.
 • Naučiť sa jasne vyjadrovať svoje požiadavky a pocity.
 • Identifikovať manipulatívne spôsoby správania spolupracovníkov a primerane ich riešiť.
 • Naučiť sa prijímať kritiku a odmietnutie bez pocitu urážky a zvládnuť umenie konštruktívne kritizovať.

Obsah kurzu:

Definícia a podstata asertivity, asertívneho správania, asertívnej komunikácie

 • Asertívny spôsob komunikácie a správania:
 • požiadať druhého o láskavosť, o pomoc,
 • vyrovnať sa s kritikou,
 • presadiť svoje požiadavky,
 • načúvať druhému,
 • robiť kompromisy,
 • úprimne vyjadriť svoje pocity,
 • vyjadriť svoje názory,
 • vecne a primerane reagovať.
 • Asertivita nie je agresivita, pasivita ani manipulácia v pracovných vzťahoch:
 • je nástroj na odstránenie manipulácie a extrémnych foriem správania, akými sú pasívne a agresívne správanie.

Asertívne ľudské práva

 • Oboznámenie sa s asertívnymi právami, ktoré pomáhajú zvládať každodenné pracovné situácie.
 • Asertívne práva tvoria základ, od ktorého sa odvádzajú ďalšie aspekty asertívneho správania.

Asertívne formy správania a komunikácie

 • Asertivita sa trénuje v horizontálnych vzťahoch a vo vzťahoch nadriadený – podriadený.
 • K zefektívňovaniu medziľudskej komunikácie napomáhajú metódy a techniky, ktoré pomáhajú vyjadrovať vlastné názory a presvedčenia priamo a úprimne.

Asertívne komunikačné techniky

 • Zvládnutie asertívnych techník znamená poradiť si so životnými situáciami, ktoré nás stretnú.
 • Je potrebné rozpoznať, kedy a ktorú techniku je vhodné pre danú situáciu použiť:
 • technika otvorených dverí,
 • selektívne ignorovanie,
 • gramofónová platňa,
 • sebaotváranie,
 • prijateľný kompromis,
 • asertívne pýtanie sa.

Kritika. Ako reagovať na kritiku

 • Oprávnená kritika je spôsob, ako sa dozvedáme o sebe, ako nás vnímajú iní. Vo vzťahu ku kolegom je potrebné ju vedieť formulovať a nezovšeobecňovať (použiť formu spätnej väzby).
 • V kurze sa naučíme zvládať kritiku a adekvátne reagovať na rôzne pracovné situácie a kroky, ako sa lepšie vysporiadať s kritikou druhých, prijatie kritiky a sebakritika.

Lektor: doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA

Pôsobí ako docentka na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove. Od roku 2011 bola vymenovaná do funkcie vedúcej Katedry manažérskej psychológie FM PU v Prešove. V rámci pedagogickej činnosti vykonáva výučbu viacerých predmetov, napr.: Organizačné správanie; Sociálna psychológia; Coaching; Koučing v obchode; Zvládanie náročných situácií v manažmente ľudských zdrojov; Obchodná psychológia a obchodné správanie a iné. Venuje sa tiež lektorskej činnosti, realizácii vzdelávania, tréningov komunikačných zručností, asertivity a asertívnej komunikácie, riešenia konfliktov, zvládania stresu, chronickej únave, syndrómu vyhorenia a záťažovým situáciám. Realizuje individuálne aj skupinové koučovacie stretnutia ako podporu rozvoja ľudských zdrojov v praxi. Je absolventkou modulov Akadémie koučovania HQ Team: „Cesty ku koučovaniu“, „Koučovací rozhovor“,“ Transformačné koučovanie“, Brief Coaching, Koučovanie s mentálnymi mapami a Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne. Má bohatú vedeckú a publikačnú činnosť zameranú na sociálne javy, ako je napr. sociálna, emocionálna inteligencia, stres, coping, koučing, leadership, manažérske kompetencie, ktorým sa venuje v kontexte manažérskej práce. Je autorkou, resp. spoluautorkou domácich a zahraničných monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov, vedeckých domácich a zahraničných článkov. Je tiež metodikom a lektorom štúdia pre Univerzitu tretieho veku CCKV PU v Prešove, ako aj štúdia Executive Master of Business Administration, Warsaw Management University.

 

Lektor: prof. PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA, LL.M.

Prof. PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA, LL.M. je zamestnancom Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove. Pôsobí vo funkcii profesor na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, kde zároveň pôsobí ako vedúci katedry. Pôsobí taktiež ako lektor Slovak Business Agency a lektor European Institute. Jeho publikačná činnosť, vychádzajúc z jeho vedeckého, odborného a profesijného profilu, je orientovaná na e-business, internetový marketing,  marketingovú komunikáciu, branding a marketingové inovácie, neuromarketing a správanie sa spotrebiteľov.

Aktívne sa zapájal a zapája ako vedúci projektu, zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ do projektov APVV, VEGA, KEGA, Interreg, GAMA. Je absolventom modulov Akadémie koučovania HQ Team: „Cesty ku koučovaniu“, „Koučovací rozhovor“.

 

Cena: 592,5 € bez DPH (711€ s DPH)

Poznámka k cene: 3 dňový kurz, cena zahŕňa školné a občerstvenie

Termíny:

14.8. – 16.8.2023 / Prešov (detailné informácie zašleme po Vašej registrácii)

V prípade Vášho individuálneho záujmu nás kontaktujte mailovou poštou alebo telefonicky a prispôsobte si cenu a termín „eXclusívne“ podľa Vašich predstáv.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky alebo mailovou formou.